Tomáš Korčák   Vydavatelství Juda

Vydavatelství, knihkupectví a eshop křesťanské literatury.

Tomas
Sbor: KS Juda Mělník
Kontakty:
IČ: 68561415
Profese:
Regiony:

Popis:

Vydavatelství Juda a jeho internetové knihkupectví se zaměřuje na principy křesťanského života, uzdravování Boží mocí, zdravé vůdcovství a obnovu církve skrze apoštolskou a prorockou službu. Nabízíme knihy, CD a DVD nejen z naší produkce.

Produkty:

Mezi nejznámější tituly, které jsme vydali, patří:

Tituly od Alana Vincenta:

 • ŽÍT JAKO BOŽÍ SYN
 • VÍRA
 • AUTORITA
 • KRÁLOVSTVÍ V CELÉ SVÉ SLÁVĚ
 • ŠKOLY SLOVA GRAZ 2005 – 2013

Tituly od Jamese W. Golla:

 • NASLOUCHÁNÍ BOHU - Praktické rady pro naslouchání Bohu a rozeznávání jeho hlasu
 • SETKÁNÍ S ANDĚLY - Jak získat pomoc z nebe
 • VIDOUCÍ - Prorocká moc vidění, snů a otevřených nebes
 • NACHÁZENÍ NADĚJE - Znovuobjevení života po tragickém prožitku
 • ŘEČ SNŮ - Prorocká moc snů a zjevení a duch moudrosti

Tituly od Tomáše Korčáka:

 • STUDNICE UZDRAVENÍ - Jak čerpat z Božích zdrojů a sloužit uzdravením
 • ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ - Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe

Tituly od autorů z církve Bethel, Redding, USA:

 • Bill Johnson: KDYŽ NEBE PRONIKNE NA ZEM - Průvodce životem v zázracích
 • Bill Johnson: UVOLNI JEŽÍŠOVU MOC
 • Bill Johnson: SNĚNÍ S BOHEM - Jak spolupracovat s Bohem na proměně kultury
 • Kevin Dedmon: HLEDÁNÍ NEJVĚTŠÍHO POKLADU - Průvodce nadpřirozenou evangelizací prostřednictvím nadpřirozených setkání
 • Danny Silk: KULTURA CTI - Jak vytvářet prostředí pro nadpřirozeno
 • Stephen K. De Silva: PENÍZE A UZDRAVENÁ DUŠE - Jak přehodit výhybky směrem k požehnání

Některé tituly od ostatních autorů:

 • Wolfhard Margies: VYBOJOVANÉ VÍTĚZSTVÍ (3 v 1: Problémy (ne)jsou požehnáním; Dědictví dospělých; Jak zacházet s poraženým nepřítelem)
 • Harvey Boyd: UZDRAVUJÍCÍ CÍRKEV - Jak může místní církev sloužit Boží uzdravující mocí tomuto světu
 • Francis Frangipane: TŘI BITEVNÍ POLE - Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa
 • Leif Hetland: UZDRAVENÍ DUCHA SIROTKA
 • Andrew Murray: OČEKÁVÁNÍ NA BOHA - Úvahy na každý den v měsíci
 • Rick Joyner: Edice Strhávání duchovních pevností
 • Joan Hunterová: JAK SI UDRŽET ZÁZRAK - Přijmi Boží požehnání a nenech se o ně připravit!

Produktové karty

Ju_o%c4%8dek%c3%a1v_n_b_-_murray_-_pot_-_12_titul

Očekávání na Boha - Andrew Murray

Nový, moderní překlad staré, stále velmi aktuální knihy

Máloco mě překvapilo tolik jako spousta dopisů, které jsem dostal od misionářů i jiných křesťanů ze všech koutů světa, od zbožných mužů i žen, kteří mi napsali, že ve své práci cítí potřebu hlubšího a jasnějšího porozumění tomu, co vše pro ně Kristus znamená. Očekávejme, že se nám Bůh zjeví uprostřed svého lidu, a to do takové míry, v jaké to dosud málokdo zakusil. Očekávejme od našeho Boha velké věci. Na našich konferencích a shromážděních věnujeme málo času očekávání na Boha. Což Bůh nechce napravit vše svým božským způsobem? Dosáhl Boží lid všeho toho, co pro něj Bůh zamýšlí? Jistěže ne. Chceme na něj očekávat; chceme odložit své zkušenosti, byť byly velice požehnané, i naše představy o pravdě, ať se nám zdají jakkoli pravdivé a biblické, i naše plány, jakkoli se nám jeví jako potřebné a vhodné, a chceme dát Bohu čas a prostor, aby nám ukázal, co může a co chce vykonat. Bůh má nové záměry a nové zdroje. Může konat nové věci, o nichž jsme doposud neslyšeli. Rozšiřme tedy svá srdce a neomezujme ho. „Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely.“ (Iz 64,2) - Andrew Murray 31. května 1895

http://obchod.juda.cz/?253,ocekavani-na-boha


orient. cena v Kč: 155

Přemožení čarodějnictví - Rick Joyner

Edice Strhávání duchovních pevností

V těchto letech se čarodějnictví značně rozšířilo, a to po celém světě. Jedním z jeho cílů je naředit, podrobit si a nakonec zničit biblické křesťanství. Mnozí křesťané jsou vystaveni v současné době různým útokům od těch, kdo praktikují čarodějnictví. Pro všechny věřící je klíčové, aby rozpoznali povahu těchto útoků a věděli, jak je překonat. Satan nás může porazit pouze, pokud jsme neteční a pokud nám chybí poznání. Zůstáváme-li ale v Kristu, bereme-li na sebe plnou Boží zbroj a zůstáváme-li bdělí, pak nejen že nepadneme, ale dokonce zvítězíme nad branami pekla.

Čarodějnictví vychází z tělesné přirozenosti, ale zpravidla se rychle zvrhává do démonické moci. Základní formou čarodějnictví jsou snahy manipulovat druhými. Vše, čeho dosáhneme manipulací, přeháněním nebo duševními schopnostmi, nakonec neuspěje – přestože to zdánlivě slouží šlechetným cílům. Základní obrana proti falešné duchovní autoritě spočívá v tom, že chodíme v pravé duchovní autoritě. Pokud svůj život postavíme na pravdě a důvěřujeme Bohu, že dokoná vše, co se nás týká, odoláme tlaku čarodějnictví a veškerému jeho vlivu. To, co buduje Bůh, nebuduje silou a mocí, ale svým Duchem.

http://obchod.juda.cz/?316,premozeni-carodejnictvi-novinka

orient. cena v Kč: 89

Elijasuv_plast

Elijášův plášť - Tomáš Korčák

Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe

Elijášův plášť přichází na celé Tělo Kristovo!

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno. Tuto obnovu má přinést „Elijáš“, což představuje typ a charakter služby, kterou nám svým životem znázornil především prorok Elijáš a jeho duchovní syn Elíša. Tato služba není činností nějakého jednotlivce, ale celého Božího lidu, který se v tom poddá svému Pánu. Elijášův plášť je vkládán na celé tělo Kristovo. Ti, kteří o to žádají, budou obdarováni a vyzbrojeni. Je to dílo Ducha svatého.

http://obchod.juda.cz/?181,elijasuv-plast

orient. cena v Kč: 259

Skryt%c3%a9_m%c3%adsto

Skryté místo - Franz Lippi & Harvey Boyd & Tomáš Korčák

Modlitební život o samotě s Otcem na skrytém místě byl skutečnou studnou v Ježíšově duchovním životě. Z této studny prýštil život, autorita i moc. Setkávat se s Bohem na skrytém místě je důležitý návyk a postoj. Vaše duchovní vnímání se prohloubí. Poznáte Boží plán pro váš osobní život a přesněji pochopíte, jaké je vaše místo v těle Kristově. Současně ve vás bude probíhat proces očišťování. Váš život bude čistší a svatější a vy se budete modlit s větší důvěrou. Duch svatý vám hlouběji zjeví Boha a hlouběji vám otevře Písmo. Budete vnášet život do bohoslužeb a modlitebních chvil; budete aktivně přispívat, nikoli pouze pasivně konzumovat.

Za bláhového můžeme považovat člověka, který si myslí, že může obstát tváří v tvář pokušením dnešní doby a poznat, co po něm Bůh chce, aniž by hledal jeho pomoc na skrytém místě. Bez ohledu na to, jak jste byli zavaleni prací a vystresovaní, můžete se naučit vstupovat na skryté místo s Bohem a denně zakoušet jeho skutečnou přítomnost. Změna životního stylu bude vyžadovat určitý čas, avšak naučíte se, jak očekávat na Boha.

Důvěrný vztah s Bohem na skrytém místě je postaven na Boží touze po důvěrném vztahu s námi. My milujeme, neboť on první miloval nás. Hledáme ho celým srdcem, protože se nám cele vydal ve svém Synu Ježíši Kristu.

http://obchod.juda.cz/?293,skryte-misto-novinka

orient. cena v Kč: 109

Ju_nach%c3%a1zen%c3%ad_nad%c4%9bje_-_ob_-_16_150rgb

Nacházení naděje - James W. Goll

Znovuobjevení života po tragickém prožitku

Je pro tebe naděje!

Jak se vyrovnat se životem, když nás potká celá řada zkoušek, těžkostí a traumatických prožitků? Jak dále žít? Lze tragédii překonat, znovu vstát a jít kupředu? Lze opět žít smysluplný život a naplňovat Boží záměry?

James W. Goll, známý autor mnoha knih, nám dovolil připojit se k jeho osobní pouti životem. Prožil tři ataky rakoviny, smrt milované manželky, skutečnost, že se stal „svobodným otcem“ několika dětí, musel se vyhrabat z dluhů, vyrovnat se s hlubokým zármutkem a vypořádat se s řadou základních otázek. To vše se odehrávalo před očima mnohých, protože pokračoval ve své službě, jež má světový dosah. James s námi sdílí svůj příběh a nabízí moudrost, kterou získal, když se mu začal hroutit svět.

Kniha Nacházení naděje vám poradí, jak

 • pochytat lištičky, které nás přivádějí k úpadku
 • projít různými stadii vynucené změny
 • nepřestat věřit, že Bůh je dobrý, ať už jsou okolnosti jakékoli
 • vyzvat své srdce, aby se opět dalo do zpěvu
 • nikdy, nikdy, nikdy se nevzdat
 • stát se vyslancem naděje … a mnoho dalšího

Kniha Nacházení naděje je osobní a velmi praktická. Poskytne vám užitečné nástroje, které poslouží buď vám, nebo někomu z těch, které milujete. Můžete nově objevit život, přestože vás potkala tragédie.

http://obchod.juda.cz/?278,nachazeni-nadeje

orient. cena v Kč: 179

Hunter

Jak si udržet zázrak - Joan Hunterová

Udrž si své požehnání!

S každým darem, který od Boha přijmete, se pojí i zodpovědnost jej udržet – jinak riskujete, že o své požehnání přijdete. Tento princip se vztahuje nejen na oblast fyzického uzdravení, ale i na celou řadu dalších životních oblastí. K přijímaným darům může patřit například i respekt, úcta, přízeň, příležitost, láska, odpuštění, uznání či zdravé učení. Způsob, jakým nakládáme s dary, jež od Boha přijímáme, může ovlivnit celou naši budoucí životní cestu.

Autorka knihy, biblická učitelka Joan Hunterová, vás provede cestou zjevení, během níž:

 • poznáte, jaký je rozdíl mezi tím urvat si něco a přijmout dar od Boha
 • upevníte svou víru v zázračné Boží zaopatření
 • porozumíte tomu, jak zaujmout správnou pozici pro přijetí Božích darů
 • uvědomíte si, jaké překážky mohou přijetí požehnání bránit
 • objevíte tajemství toho, jak se nenechat připravit o již přijatá požehnání

Jestliže se naučíte pevně držet přijaté zázraky, ovlivní to každou oblast vašeho života. Změníte způsob svého myšlení, uvidíte věci obnoveným zrakem a budete žít v souladu s tepem Božího srdce.

http://obchod.juda.cz/?302,jak-si-udrzet-zazrak-novinka

orient. cena v Kč: 269

Tento dodavatel zatím nemá žádná hodnocení. Můžete být první a hodnocení přidat!

Ohodnotit tohoto dodavatele